OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Farnosť sv. Michala Archanjela - Cífer

Sv. Otec František:  Slávnosť Nanebovstúpenia Pána upriamuje náš pohľad k nebu, kde oslávený Ježiš sedí po Božej pravici a pripomína nám začiatok misie Cirkvi. Zmŕtvychvstalý a nanebovstúpený Ježiš posiela svojich učeníkov do celého sveta šíriť Evanjelium. Tento sviatok vyzýva pozdvihnúť svoj zrak k nebu, aby sme ho vzápätí hneď nasmerovali na zem pri uskutočňovaní úloh, ktoré nám zmŕtvychvstalý Pán zveruje.Nanebovstúpenie Pána začína novú formu Ježišovej prítomnosti uprostred svojich a nás vyzýva mať oči a srdce schopné stretnúť Ho, slúžiť Mu a vydávať svedectvo iným. Máme byť ľuďmi Nanebovstúpenia, hľadačmi Krista na cestách našej doby, prinášať Jeho slovo spásy až na kraj zeme. Pri tomto putovaní stretávame Krista v bratoch, v tých najchudobnejších, v tých, čo na vlastnom tele trpia ťažkou a ponižujúcou skúsenosťou starých i nových foriem chudoby a vojny.


Nanebovstúpenie Pána

Vo štvrtok 26.mája oslávuje celý kresťanský svet sviatok  Nanebovstúpenia Pána. Tento prikázaný sviatok slávime 40 dní po Veľkej noci a desať dní pred Turícami – Zoslaním Ducha Svätého. Pán Ježiš sa na štyridsiaty deň po svojom vzkriesení posledný raz stretol so svojimi učeníkmi a pred ich očami vystúpil do neba a sedí po Božej pravici.
Pán Ježiš sa na štyridsiaty deň po svojom vzkriesení posledný raz stretol so svojimi učeníkmi a pred ich očami vystúpil do neba a sedí po Božej pravici. Udalosť nanebovstúpenia sa hlboko zapísala do pamäti prvých učeníkov. Svedectvo o nej nachádzame v evanjeliách a v knihe Skutkov apoštolov. Pán Ježiš štyridsať dní po vzkriesení vyviedol svojich učeníkov na Olivovú horu až k Betánii, a ako ich žehnal, vzdialil sa od nich a vznášal sa do neba (Lk 24, 50-51). Ježiš Kristus vystúpil na Nebesia práve na Olivovej hore, aby tam, kde sa začalo jeho utrpenie, začalo sa i jeho oslávenie. 
                                                                          Zdroj: Archív TK KBSStretnutie s Matkou

  pri májovej pobožnosti

Najobľúbenejšou pobožnosťou je nesporne májová. Svedčí o tom skutočnosť, že niet kostola či kaplnky, kde by sa cez tieto májové podvečery neschádzali ctitelia nebeskej Matky. Aká by to bola pobožnosť bez Loretánskych litánií ? Koľkokrát sa ich denne modlíme, ale nikdy nie sú také krásne ako v máji. Jednotlivé invokácie s prosbou „oroduj za nás“ sú najkrajšou rečou, ktorou sa prihovárame našej Matke. Bez zveličovania môžeme povedať, že radšej počúva nás - jej deti, ako anjelské zbory, ktorých krásu rečou nemožno vyjadriť. Asi tak, ako keď prídeme domov k svojej mame a ona počúva obľúbenú hudbu. Či to nevypne a radšej nepočúva nás, hoci náš hlas nie je zďaleka taký príjemný? To preto, že patríme jej a ona nám. „Hľa, matka tvoja - hľa, syn tvoj....“ (Jn 19,26-27). Žila tento život, v ktorom je toľko bolesti, nedorozumenia, nelásky i nepokoja. Ona ho však žila šťastne v plnení Božej vôle. Práve to sa chceme od nej naučiť. Preto prichádzame mnohí. Je Matkou Božou, Matkou Cirkvi, Útočiskom hriešnikov, Ružou duchovnou, dokonca i niekoľkonásobnou Kráľovnou, ale predovšetkým je našou Matkou. Matkou milujúcou, ktorá i po skončení pozemskej púte sa stará o svoje deti s materinskou láskou a je príčinou nádeje Božieho ľudu. Veriaci ľud chápe, že Mária to nie je pôvabný dodatok ku kresťanskému štýlu života. To je mocná Božia ruka, natiahnutá k zemi, k človekovi, ktorý túži po vykúpení. Len tak možno chápať slová sv. Bonaventúru: “ ,,Všetka chvála o Panne Márii nie prehnaná, ale naopak nedostatočná“. Dali sme ti, Matka, najkrajší mesiac, a tak si aj Kráľovnou mája. Veď matke patrí to najlepšie a najkrajšie. Dávame ti svoje srdcia a zasväcujeme tvojej ochrane naše životy, aj ľudí celého sveta. Veď všetci sú tvoje deti!                             /archív/


Učiteľka sa pýta:
- Deti, ako sa volá zviera, ktorého sa bojí aj lev?
- Levica, - povie pohotovo Janko.


PROSBY ZA POKOJ NA UKRAJINE

1. Za pokoj na Ukrajine: aby štátnici na oboch stranách hľadali také riešenia, ktoré všetkým prinesú trvalý mier.

2. Prosme za všetkých, ktorí trpia následkami vojny na Ukrajine, aby sa mohli sa vrátiť k pokojnému životu v mieri.