OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Úmysly Apoštolátu modlitby

Úmysly Apoštolátu modlitby na rok 2022     - Svetová sieť modlitby Svätého Otca

Svetová sieť modlitby Svätého Otca známa ako „Apoštolát modlitby“ šírením pravidelných mesačných úmyslov zjednocuje veriacich v účasti na apoštoláte celej Cirkvi obetovaním osobnej modlitby, práce, radostí i utrpení každého dňa v spojení s Kristovou eucharistickou obetou. Robí tak formou nasledujúcej Modlitby obetovania dňa.

 

 

Modlitba obetovania dňa:

Nebeský Otče, obetujem ti celý svoj deň a svoje modlitby, práce, radosti aj utrpenia v spojení s tvojím Synom Ježišom Kristom, ktorý sa ti stále obetuje vo svätej omši za spásu sveta. Nech ma Duch Svätý vedie a nech mi dá silu svedčiť o tvojej láske. S Pannou Máriou, Matkou nášho Pána a Matkou Cirkvi, prosím za úmysly Svätého Otca a našich biskupov na tento mesiac:

Úmysly Apoštolátu modlitby Svätého Otca na rok 2022 spolu s úmyslami Konferencie biskupov Slovenska

Január

Úmysel Svätého Otca: Modlime sa za všetkých diskriminovaných pre svoje náboženstvo a prenasledovaných, aby spoločenstvá, v ktorých žijú, uznali ich dôstojnosť a práva vyplývajúce z bratstva všetkých ľudí.

Úmysel našich biskupov: Aby sme si prehlbovali úctu k Svätému písmu ako prameňu Božieho zjavenia, lepšie spoznávali Božie slovo a podľa neho žili.

Február

Úmysel Svätého Otca: Modlime sa za rehoľníčky a zasvätené panny s vďakou za ich poslanie a odvahu, aby stále nachádzali nové odpovede na problémy našich čias.

Úmysel našich biskupov: Aby chorí obetovali svoje utrpenie za kňazské a rehoľné povolania.

Marec

Úmysel Svätého Otca: Modlime sa, aby sme ako kresťania tvárou v tvár bioetickým problémom vždy podporovali ochranu života modlitbou aj skutkami.

Úmysel našich biskupov: Aby naše rodiny dokázali prekonávať všetky problémy a ťažkosti podľa vzoru Svätej rodiny.

Apríl

Úmysel Svätého Otca: Modlime sa za zdravotníckych pracovníkov, ktorí sa starajú o chorých a starých ľudí, aby ich predovšetkým v najchudobnejších krajinách podporovali vlády aj miestne samosprávy.

Úmysel našich biskupov: Aby kresťania pravdivým ohlasovaním evanjelia odôvodňovali pravý zmysel života a nádeje.

Máj

Úmysel Svätého Otca: Modlime sa za mladých ľudí, ktorí sú pozvaní žiť naplno, aby si od Panny Márie osvojili umenie počúvať, dôkladne rozlišovať, odvahu veriť a odhodlanie slúžiť.

Úmysel našich biskupov: Za hnutia v Cirkvi, aby každé svojou charizmou prispievalo k ešte väčšej jednote kresťanov a k vernosti Rímskemu veľkňazovi.

Jún

Úmysel Svätého Otca: Modlime sa za kresťanské rodiny na celom svete, aby do každodenného života konkrétnymi skutkami vnášali bezvýhradnú lásku a svätosť.

Úmysel našich biskupov: Aby kňazi boli čo najvernejším obrazom Dobrého Pastiera.

Júl

Úmysel Svätého Otca: Modlime sa za starých ľudí, ktorí predstavujú korene a pamäť národov, aby ich skúsenosti a múdrosť pomáhali mládeži hľadieť do budúcnosti s nádejou a s vedomím zodpovednosti.

Úmysel našich biskupov: Aby starí rodičia a seniori neboli opustení a boli vhodným obohatením pre svoje rodiny.

August

Úmysel Svätého Otca: Modlime sa za malých a stredných podnikateľov, aby uprostred ekonomickej a spoločenskej krízy nachádzali možnosti, ako pokračovať vo svojom pôsobení a v službe spoločenstvám, v ktorých žijú.

Úmysel našich biskupov: Aby všetci, ktorí zanechali svoje domovy pre vojny alebo núdzu, pocítili Božiu pomoc a ochranu.

September

Úmysel Svätého Otca: Modlime sa, aby všetky krajiny sveta vo svojom právnom poriadku zrušili trest smrti, ktorý je útokom na ľudskú dôstojnosť.

Úmysel našich biskupov: Aby sme na príhovor Sedembolestnej Panny Márie dokázali aj učiť v škole aj nasledovať v živote jej príklad pokory a podriadenosti Božej vôli.

Október

Úmysel Svätého Otca: Modlime sa, aby bola Cirkev stále verná evanjeliu, aby ho odvážne ohlasovala a tak sa stávala solidárnejšou, bratskejšou a otvorenejšou, a nech sa vždy vyznačuje synodalitou (ochotou putovať spoločne: ľud, biskupi a pápež).

Úmysel našich biskupov: Aby sme boli horlivými misionármi v každom prostredí a vo všetkých okolnostiach.

November

Úmysel Svätého Otca: Modlime sa za trpiace deti, najmä za deti bez domova, za siroty, za obete vojen, aby mali istotu, že sa im dostane vzdelania, a aby mohli zažiť rodinnú lásku.

Úmysel našich biskupov: Aby mladí dokázali byť opravdivými Kristovými svedkami.

December

Úmysel Svätého Otca: Modlime sa, aby neziskové dobrovoľnícke organizácie, ktoré pomáhajú ľuďom, mali dostatok pracovníkov nadšených pre spoločné dobro a neúnavných v hľadaní nových možností spolupráce na medzinárodnej úrovni.

Úmysel našich biskupov: Aby narodenie Spasiteľa prinieslo svetlo do našich rodín a spoločnosti.

(Zdroj: Časopis Posol Božského Srdca Ježišovho, vydavateľstvo Dobrá kniha)

 


Apoštolát modlitby je celosvetové modlitbové podujatie, ktoré Svätý Otec zveril jezuitom. Má pomáhať kresťanom v modlitbe, aby ju úzko prepojili s osobným životom a s poslaním všeobecnej Cirkvi. Robia tak formou obetovania každodenných radostí i starostí na úmysly vybrané pápežom. Pripomínajú nám to modlitbové úmysly, ktoré Svätý Otec každý rok vyhlasuje. Patrónkou členov Apoštolátu modlitby je okrem svätého Františka Xaverského sv. Terézia z Lisieux.

Ústredie Apoštolátu modlitby v Ríme publikuje každý mesiac modlitbový úmysel Svätého Otca aj formou videoposolstva. Apoštolát modlitby prešiel v posledných rokoch obnovou a nesie aj označenie Svetová sieť modlitby Svätého Otca. V súčasnosti je jeho medzinárodným riaditeľom páter Frédéric Fornos SJ.