OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

TRNAVSKÁ NOVÉNA

Trnavská novéna - archív


        
                 Matka Božia Trnavská,                                    ó Panenka Mária, 
         tys´nad naším súžením horké slzy ronila.
 U Boha nás zastávaj, v súžení nám pomáhaj.
Matka Božia, Matka dobrá, naše slzy zotieraj.
 
Pred tebou sa schádzame, ó, Panenka Mária,
k tvojim nohám skladáme svoje žiale, súženia.
U Boha nás zastávaj...
          My ťa ctíme, ľúbime, ó, Panenka Mária,
   v tvoju pomoc veríme, veď si nám ju sľúbila.
  U Boha nás zastávaj...
Ešte počuť nebolo, ó, Panenka Mária,
kto sa k tebe utieka, žes´ ho nepotešila.
U Boha nás zastávaj...
Zarmútených potešíš, ó, Panenka Mária,
                                                                  vrúcne prosby vyslyšíš, naša nádej jediná.
                                                                                                           U Boha nás zastávaj...
                                                                 Vypros nám dar pokoja, ó, Panenka Mária, 
                                                               tvoje prosby u Boha rany sveta zahoja.
                                                                                                             U Boha nás zastávaj...

História obrazu

Obraz Panny Márie Trnavskej bol namaľovaný podľa milostivého obrazu, ktorý sa nachádza v rímskej Bazilike sv. Alexeja a Bonifáca. O pôvode tohto obrazu je viac verzií, hlavne v súvislosti so sv. Alexejom. Rímska maľba Panny Márie je v pozlátenom kovovom ráme, ktorý dal zhotoviť španielsky kráľ Karol IV. Milostivý obraz predstavuje Pannu Máriu samotnú a má hnedastú farbu. Spomínaný rímsky obraz sa tešil veľkej úcte. Do Ríma prichádzali aj z naši krajania.

 

V roku 1585 vrátil sa z rímskych štúdií František Forgáč od mladosti veľký ctiteľ Panny Márie. Predpokladá sa, že on priniesol maľbu Panny Márie. Od roku 1586 bol kanonikom, od roku 1587 vesprémskym biskupom, od roku 1596 nitrianskym biskupom a od roku 1607 ostrihomským arcibiskupom a kardinálom v Trnave. Zomrel 16.októbra 1615. Pochovaný je v Dóme sv. Mikuláša v Trnave.  Panna Mária Trnavská je namaľovaná na dreve veľkosti 89,5 x 71 centimetrov. Kým rímska maľba má zreteľné črty východného umenia, trnavská je skrášlenou kópiou. Ušľachtilá a milá tvár Panny Márie je v závoji, okolo hlavy má svätožiaru, ľavú ruku na srdci, pravá je pozdvihnutá a obrátená dlaňou von. Na pozadí sú ozdobné kosoštvorce vyplnené ľaliovitými krížmi. Maľba bola umiestnená na múre severnej bočnej lode a po prístavbe bočných kaplniek (1629 – 1636) bola umiestnená v Kaplnke Svätého kríža.


Modlitby k Panne Márii Trnavskej

      Ľútostivá Kráľovná neba i zeme, zhliadni na svoje kajúce dietky a prijmi vďaky za všetky dobrodenia, ktoré si nám vyprosila u svojho Božského syna.
   Panna Mária TrnavskáĎakujeme ti najmä za premnohé dobrodenia, ktoré si vyprosila nášmu národu a nášmu mestu v ťažkých časoch utrpenia, vojny a moru.
   Vrúcne ťa prosíme, ochraňuj náš národ a naše mesto teraz i v budúcnosti. Ráč nám vyprosiť pokojné časy, aby sme mohli ešte viacej chváliť tvoje milosrdenstvo a so všetkými svätými i s celou Cirkvou zvelebovať Božie dobrodenia.
    Milostivá panenská Matka Mária, s najhlbšou poníženosťou ťa ctíme a velebíme v tomto zázračnom obraze, na ktorom sa v smutných časoch vnútorných i vonkajších nepokojov a morovej rany v tejto krajine objavili slzy a krvavý pot. Ctíme a velebíme tvoje súcitné prečisté srdce. Padáme na kolená a z hlbokosti svojej duše voláme: Ukáž svoje horké slzy svojmu Božskému Synovi, vypros nám odpustenie našich hriechov. Vypros nám pomoc vo všetkých našich potrebách. Ochraňuj nás vo všetkých našich úzkostiach a protivenstvách. Zdvihni, ó nebeská Kráľovná, svoju mocnú pravicu. Odvráť od našej vlasti a jej občanov mor, hlad a vojnu. Zdvihni svoju materinskú ruku, žehnaj svoje verné deti, ktoré sa k tebe vinú s úctou a láskou. Pomáhaj nám rásť vo svätých čnostiach, teba vždy viac milovať, v milosti tvojho Božského Syna žiť i umrieť, aby sme sa tak raz mohli s ním a s tebou v nebi radovať. Amen.

                                                                                            S cirkevným schválením               Ó, predrahá Panna Mária!
 
   Ó, predrahá Panna Mária, všemožnej lásky najhodnejšia Bohorodička a moja najmilostivejšia, presladká Matka, s detinskou vrúcnosťou a s najhlbšou poníženosťou padám na tvár pred tvojím nebeským prestolom podivnej vznešenosti a čo najvrelejšie ťa pozdravujem. Od svitu do mrku, celý deň s radostným plesaním chcem horlivo zvestovať tvoju preslávnu česť a velebnú slávu. S najvrelejšou láskou svojho úprimne povďačného srdca oslavujem ťa pre tvoje slzy, vzácnejšie od najcennejšieho drahokamu, podivne vyronené tvojím obrazom na neoceniteľné blaho tvojich úprimne vrúcnych ctiteľov. 
 S horlivou vrúcnosťou ťa pozdravujem pre tvoju pravicu, požehnanie štedro udeľujúcu, ktorá milostivo dokazuje nesmiernu dobrotivosť tvojho materinského srdca, milosrdne štedrého. 
   Pre túto láskavú dobrotivosť, nekonečnú dobrosrdečnosť a neoceniteľné drahé tvoje slzy s najdôvernejšou vrúcnosťou  utiekame sa k tebe, ktorá si podivne ochotnou rozdávateľkou prevzácnych darov svojho Božského Syna a nášho Vykupiteľa: vyoroduj nám u sladkého Ježiša Krista tú prevzácnu milosť, aby nám tvoje mohutné požehnanie slúžilo vždy na telesné a duševné blaho. Na tvoj mocný príhovor nech zostúpi na nás duch pravej viery, nezlomnej nádeje a horúcej lásky. Tent duch spasenia nech stále spravuje naše myšlienky, city, slová a skutky na väčšiu Božiu slávu, na neúnavné horlivé šírenie tvojej slávy a na spasenie našej nesmrteľnej duše. Tento duch nech stále pozdvihuje naše srdce i našu myseľ k nebesám, aby sme boli čím podobnejší svojmu dobrotivému Stvoriteľovi. Nech nás stále podporuje tvoja mocná ruka, aby sme vo vernej vytrvalosti kráčali tvrdou cestou Božích i cirkevných prikázaní, aby bol náš život tu na zemi vždy nábožný a bohabojný, aby sme boli vždy verní v horlivom plnení najsvätejšej božej vôle, ktorá nech nám je vždy vzácne drahá z lásky k Bohu a k tebe, ó, predrahá Panna Mária!
   V tôni tvojej milosrdne štedrej ochrany, podporovaní prehojnou Božou milosťou, ktorú nám ty vyoroduješ, budeme sa snažiť dostať sa raz do blahoslaveného prístavu nebeskej slasti, aby sme mohli byť účastní prehojných radostí nebeského Jeruzalema, kde s vrúcnou povďačnosťou chceme bozkávať tvoju štedro a dobrotivo žehnajúcu pravicu v spoločnosti všetkých blažených oslávencov a teba neprestajne, najvrúcnejšie uctievať i povďačne oslavovať, ó, milostivá, ó, presladká, ó, dobrotivá Panna Mária. Amen.

      Ó, naša nebeská a najláskavejšia Matka, aby sme si celkom zabezpečili tvoju štedro milostivú ochranu, ktorú tak často a ochotne dala si nám pocítíť, obetujeme ti seba; celý svoj život venujeme tvojej prevzácnej službe;  pripájame sa výlučne k tvojim tak verne oddaným ctiteľom, ktorí apoštolskou horlivosťou a neúnavnou obetavosťou snažia sa všetko obnoviť v Kristovi. S nimi jednomyseľnd, všemožne budeme sa usilovať, aby naši premilí rodičia, drahí bratia, sestry, príbuzní, priatelia i všetci známi vrúcne a usilovne navštevovali vždy bohoslužby, najmä v nedeľu a vo sviatok; aby čím horlivejšie využívali všetky prostriedky milostí; aby svoj nemravne hriešny stav bezodkladne  zamenili zákonným manželstvom; aby ťažko chorí kresťania prijatie sviatostí umierajúcich neodkladali na ostatný čas a aby boli milosrdne navštevovaní, v biede podporovani,  v krížoch potešovaní kresťanskými dušami; aby odpadlíci a všetci od pravej viery odvrátení privedení boli čím skorej naspäť do lona jedine spásonosnej Cirkvi; aby pravoveriaci vždy verejne vyznávali svoju vieru, najmä účasťou na verejných sprievodoch a na púťach; aby statne bojovali proti obrazom, knihám, časopisom, výkladom, ktoré urážajú nábožnosť a mravnosť; aby obetavo podporované bol náboženské spolky členstvom, modlitbou i hmotnou pomocou; aby čítaná a všemožne šírená i hmotne podporovaná bola katolícka tlač.

   Ó, naša dobrotivá Matka, ráč nám sprostredkovať u svojho Syna tú milosť, aby sme podobne apoštolom všetko, čo je možné, podnikli na Božiu slávu, na tvoju úctu, na blaho Cirkvi a na  spásu nesmrteľných duší. Tohože tvojho Božského Syna budeme často navštevovať v chráme s najhlbšou poklonou a s tvojou podporou chceme taký príkladný život viesť, aby vždy mohla si udržať nad nami svoju žehnajúcu pravicu a aby nemala si nikdy príčinu ani jednu bolestnú slzu vyroniť nad nami. Amen.

     POD SVOJU OCHRANU

 
Pod svoju ochranu prijmi nás, prosíme,
Matička Trnavská, srdcia ti nesieme. 
Plné sú vrúcnosti, tiež prosieb úprimných.
Mať naša trnavská, Synovi prednes ich.
Pod svojím ochranným plášťom vždy ukry nás, 
Milosť nech svätú nám nespáli hriechu mráz!
Duše nech naše sú vždy čisté a krásne
z duševných zápasov vyveď  ich víťazne.
Veď Bohu milšie sú sťa bohatstvá klamné,
Mať naša trnavská, zomrel Syn tvoj za ne. 
Pod svojím ochranným plášťom...
 
Keby však telo, svet i s hadom pekelným
získať si chceli ich hrozbou či prosením:
ty svoju pravicu nad nami stále maj. 
Mať naša trnavská, priveď nás v nebies raj.
Pod svojím ochranným plášťom...

AJ V TREŤOM TISÍCROČÍ
 
Milostivý obraz tvoj, Matka Trnavská,          Keď turecká presila prešla cez Dunaj,
uctieva si úprimne duša kresťanská.                kvapky krvi sfarbili tvoj ver´obličaj.
Božia Matka Trnavská, oroduj za nás!             Božia Matka Trnavská, oroduj za nás!
Aj v treťom tisícročí vždy sprevádzaj nás!        Aj v treťom tisícročí vždy sprevádzaj nás!
 
So Slovenskom. Matička, súcit mala si,           Otroctvo ho zasiahlo v krutej podobe,
lebo priblížili sa tragické časy.                          pod Tatrami  nastalo kruté obdobie.
Božia Matka Trnavská, oroduj za nás!             Božia Matka Trnavská, oroduj za nás!
Aj v treťom tisícročí vždy sprevádzaj nás!        Aj v treťom tisícročí vždy sprevádzaj nás!
 
Ubolený národ náš do hôr utekal,                     Matka, ty si chránila obzvlášť Trnavu,
ale pritom k tebe sa vrúcne utiekal.                  odvrátila si od nej hrôzu vojnovú.
Božia Matka Trnavská, oroduj za nás!             Božia Matka Trnavská, oroduj za nás!
Aj v treťom tisícročí vždy sprevádzaj nás!        Aj v treťom tisícročí vždy sprevádzaj nás!
 
 
Keď sa nová pohroma moru blížila,                  Ľud sa k tebe utiekal s veľkou dôverou,
na obraze trikrát si slzy ronila.                          ty si dokázala moc aj nad cholerou.
Božia Matka Trnavská, oroduj za nás!             Božia Matka Trnavská, oroduj za nás!
Aj v treťom tisícročí vždy sprevádzaj nás!        Aj v treťom tisícročí vždy sprevádzaj nás!
 
 
Aj dnes diabol chystá nám neľútostný boj,       Závisť, hnev a úžera rozmáhajú sa.
ale nádej dáva nám, Matka, obraz tvoj.            nesvornosť a nenávisť život pustošia.
Božia Matka Trnavská, oroduj za nás!             Božia Matka Trnavská, oroduj za nás!
Aj v treťom tisícročí vždy sprevádzaj nás!        Aj v treťom tisícročí vždy sprevádzaj nás!
 
 
Ako  novodobý mor – rozvrat rodiny
neúprosne napáda mestá, dediny.
       Božia Matka Trnavská, oroduj za nás!             
 Aj v treťom tisícročí vždy sprevádzaj nás!